KASIMPAŞALI KEMAL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI

Faaliyet Alanları

Vakıf, gayelerini gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Eğitim:
 1. Her seviyede eğitim-öğretim kurumlarının hizmet kalite, düzey ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 2. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise, kolej ve meslek okulları, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dökümantasyon merkezleri, spor, sosyal, kültürel ve test eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, kurslar ve okul dışı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları kurmak, işletmek, işlettirmek veya mevcut olanlara katkıda bulunmak.
 3. İslâmî ilimlerin okutulmasını sağlayıcı faaliyetler yapmak ve bu konularda gayret gösteren hoca ve öğrencilerle, ilgili kişi, kurum, vakıf, dernek ve müesseselere maddi ve manevi her türlü destek ve yardımı sağlamak.
 4. Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve öğretim okulları açmak, işletmek ve kurslar düzenlemek.
 5. Eğitimle ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, tüm yurtta eğitimin etkinliğini attırıcı müesseseler oluşturulmasına önderlik etmek, eğitimle ilgili yarışmalar düzenlemek, yararlı hizmetleri geçmiş olanlara ödüller vermek, aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 6. Maddi imkânı bulunmayan muhtaç, zeki ve başarılı öğrencilere eğitim, barınma, iaşe ve kişisel gelişim ihtiyaçları için binalar inşa etmek ve işletmek, burs ve aynî ve nakdî eğitim yardımlarında bulunmak.
 7. İhtiyaç duyulacak ders malzemesi, kitap, giysi, servis gibi araç ve gereçlerin yurt içinden veya dışından teminini sağlamak.
 8. Matbaa ve baskı tesisleri kurmak, işletmek, süreli ve süresiz yayınlarla sesli ve görsel yayınlarda bulunmak.
 9. Eğitim ve hayır kurumlarının tadilat ve onarımlarına aynî ve nakdî katkılarda bulunmak.
 10. Öğrencilerin kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak, okuma yerleri ve kütüphaneler açmak, işletmek veya mevcutlarla işbirliği yaparak katkıda bulunmak.
 11. Ülkemiz ve genel olarak tüm İslâm dünyasında eğitim ve aydınlanma faaliyetlerine katkıda bulunmak. Vatanına ve milletine bağlı inançlı gençler yetiştirilmesi için faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak.
 12. Dinî, ilmî, ahlâkî, tarihî, fikrî ve edebî eserlerin basılmasını yabancı dillerden tercüme edilmesini teşvik etmek, bu konuda yarışmalar düzenlemek, benzeri eserlerin yayınlanmasını sağlamak, vakıf tarafından yayınlanmış veya piyasada mevcut eserlerin ücretsiz dağıtımını yapmak.
 1. Sosyal Yardım ve Hizmetler:

Yoksul aile veya bireylere, hasta, düşkün ve yaşlılara, özürlülere, yetim çocuklara, savaş ve tabii âfetlerden zarar görenler için:

 1. Geçimlerini sağlamaları amacıyla aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak,
 2. Barınma ve giyinme ihtiyaçlarını karşılamak,
 3. Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak, gıda, temizlik, yakacak, giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yardımı yapmak, kumanyalar dağıtmak,
 4. Ücretsiz yemek dağıtımı yapan aşevlerine katkıda bulunmak, gerekirse bu tür tesisler kurmak, işletmek ve bu tesislerin masraflarını karşılamak,
 5. Muhtaç kişi ve kurumlara elektrik, doğalgaz, kömür, odun ve benzeri enerji imkânları sağlamak,
 6. Maddi durumu iyi olmayan kişilerin her türlü sağlık sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla nakdî ve aynî yardımlarda bulunmak, anlaşmalı ve anlaşmasız sağlık kurumları vasıtasıyla her türlü araç ve gereci almak ve sağlık masraflarını karşılamak.
 1. Kültür ve Sanat:
 1. İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde tarihî eserlerin ihya, inşa, yenileme ve tamirat işlerini gerçekleştirmek, bu eserlerin bakımlarını sağlamak üzere aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak, bu konuda sponsorluk yapmak,
 2. Kültür, sanat ve edebiyat gibi alanlarda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,
 3. Her türlü dinî, sosyal ve kültürel tesislerin ve ibadethanelerin inşasını ve işletmesini yapmak, mevcutlara aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak,
 4. Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü anket, araştırma ve inceleme yapar, yaptırır,
 5. Amaç ve faaliyet konularında basın-yayın faaliyetlerinde bulunur, her türlü dinî, ilmî, sosyal ve kültürel konferans, sempozyum, toplantı ve paneller düzenlemek.
 1. Diğer:
 1. Vakfın gayesine uygun diğer vakıf, dernek veya müesseselere yardım eder, yardım alır,
 2. Diğer sivil toplum kuruluşları ile benzer amaçlı vakıf ve derneklere her türlü hukukî tasarruflarda bulunulabilir, üst kuruluşlara üye olabilir,
 3. Vakfın gayesini gerçekleştirecek diğer hizmetleri ifa eder,
 4. Vakıf; sosyal yardım, eğitim, kültür ve sanat alanlarında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olup bu faaliyetlerini kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyle yapılmasını hedef alır.

Vakfın Gelirleri

 1. Amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağış ve yardımlar.
 2. Vakfın her türlü faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakıf menkul ve gayrımenkulleriyle diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesiyle sağlanacak gelirler.

Gelirin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %80'i sosyal yardım, sağlık, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve sanat faaliyetlerinden oluşan temel amaçlara harcanır. vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının Vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

Vakfın Organları

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti, vakfın en yetkili karar organıdır ve sekiz kişiden oluşmaktadır. Görev ve yetkileri şöyle:

 1. Yönetim Kurulu'nu seçmek
 2. Denetim Kurulu'nu seçmek
 3. Vakıf Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu'nun ibrası konusunda karar vermek.
 4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 5. Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 6. Gerektiğinde vakıf senedinde ilâve değişiklikler yapmak.
 7. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, gerekirse vakıf genel sekreterliği kurmak ve çalışma prensiplerini belirlemek, vakfa genel sekreter atamak